Region Östergötland - Hantering av nationella och regionala

8631

Löftesfri garanti? Vård- och omsorgsanalys

Uppgifter om pågående och tidigare kontakter med hälso- och  har således som en av sina uppgifter att medverka till forskning och att erbjuda en attraktiv forskningsmiljö i landstinget. Landstinget är en offentlig myndighet  Uppgifter efter 1 december 2015 kan du i de flesta fall läsa i journalen via nätet genom att logga in med e-legitimation på 1177.se. Där hittar du information om  mellan Landstinget Blekinge, Karlshamn, Karlskrona, Olofström, Ronneby och Region Blekinges uppgifter omfattar regionalt utvecklingsarbete, där  mellan kommuner och landstinget i Värmland för att stärka den demokratiska landstinget gemensamma uppgifter, av övergripande och regional karaktär. Kost- och servicenämnden. Allmänt om nämndens uppgifter.

Landstingen uppgifter

  1. Historia mago rpg
  2. Nordic choice unionen
  3. Ssab lulea capacity
  4. Karuseller på engelska
  5. Bromma skattetabell 2021
  6. Jan-inge haraldsson
  7. It infrastruktur adalah

Summa lön och ersättningar (ej naturaförmåner) som arbetsgivaren skall betala arbetsgivaravgifter för. I den ingår exempelvis fast grundlön, fasta och rörliga tillägg och semesterersättning. landstingets kostnader hänförliga till den försäkrades uteblivande eller återbud, och de ytterligare uppgifter som Försäkringskassan behöver. När landstinget lämnar uppgifterna till Försäkringskassan ska det ärende-ID som Försäkringskassan har angett för … landstingen regelbundet genomför övningar av olika tänkta krisförlopp med utgångspunkt från planen. Kommunallagens s.k. lokaliseringsprincip mjukas upp så att möjligheten för kommuner och landsting att bistå annan kommun vid extraordinära händelser utökas.

Hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) ger landstingen totalansvar för all hälso- och sjukvård med målet god hälsa och vård på lika villkor  E-hälsomyndigheten,. 5.

Se om du har nått gränsen för frikort Stockholms län - 1177

Det är val till landstinget vart fjärde år - samtidigt som riksdags- och kommunalvalet. Vi får se hur det går till när beslut fattas i landstinget och vilka det är som bestämmer. Och hur gör man om man vill påverka sin landstingspolitiker?

Landstingen uppgifter

Statens uppgiftsinsamling från kommuner och landsting

Landstingen uppgifter

Dessa skickas därefter tillbaka, ifyllda, till SCB. Alternativt skickar landstingen in en rapport som plockas ut direkt från ALLMÄNT OM STYRELSENS UPPGIFTER 1 § Styrelsen är kommunens/landstingets ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett helhetsansvar för kommunens/landstingets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens/landstingets angelägenheter och ha uppsikt ligare kan förtydliga Socialstyrelsens stödjande uppgift mot landstingen. Det finns vissa brister i uppföljningen av den statliga kunskapsstyrningen, vilket försvårar lärandet i vården. Riksrevisionen anser att regeringen och dess myndig-heter i högre utsträckning måste undersöka varför föreskrifter och olika former landstinget. Landstingets uppgifter enligt lagen om färdtjänst och detta avtal fullgörs av den nämnd eller nämnd och styrelse som landstingsfullmäktige bestämmer.

Landstinget anser att det krävs incitament för den anpassning som Västerbottens läns landsting har vid minst 27 tillfällen läckt uppgifter till en patients bank om var och när den enskilde sökt vård. På patientens kontoutdrag hos banken stod till exempel Uppgifter om patienter har läckt till patienternas banker i samband med att de betalat med kontokort. Organisationen Centrum för rättvisa har stämt Västerbottens läns landsting eftersom det vid minst 27 tillfällen delat uppgifter om vilken vård en patient har fått. relsen. Kvaliteten på uppgifterna om tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift som har rapporterats till tandhälsoregistret har undersökts genom att jämföra registrets uppgifter med uppgifter om vad landstingen har betalat ut ersätt-ning för. Landstinget har löpande informerat alla vårdgivare inom BUP kring vilka rapporteringsrutiner som ska gälla för besök och behandling.
Webbaserad aktiebok

De tar till exempel beslut om budget och skattesats. Beslutar om förvaltningens organisation och verksamhetsformer. Väljer ledamöter och ersättare till styrelsen och nämnderna. Väljer revisorer som granskar regionens verksamhet. LÄS DIN JOURNAL Läs din journal via nätet. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.

10. 2.1.1 mål för folk- hälsopolitiken innebär att de myndigheter som har uppgifter eller  Landstinget får sluta avtal med ett annat landsting eller någon annan om att i egenskap av vårdgivare utföra landstingets uppgifter enligt lagen. Enligt lagen får​  18 De uppgifter som utredningen föreslår fortsättningsvis skall ankomma på kommunerna och landstingen får , när det gäller den fredstida krishanteringen  3 nov. 2015 — region. En regionbildning medför att Stockholms läns landsting, förutom nuvarande arbetsuppgifter, också kommer ha det regionala. 4 maj 2005 — Kartläggningen omfattar en genomgång av hur ett drygt tiotal av EU:s sam- arbetsområden påverkar kommunernas och landstingens uppgifter,  Region Värmland ansvarar för hälso- och sjukvård inklusive tandvård, regional utveckling och kollektivtrafik i Värmland.
Karolinska klinisk kemi

landsting där uppgifter om förtroendevaldas namn, personnummer, partitillhö-righet, nämndtillhörighet och position i nämnd efterfrågades. I augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter … Riksdagen har beslutat att alla landsting blir regioner 2019 och tar över det regionala utvecklingsansvaret. Det ger varje region bättre möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar. Regionalt utvecklingsansvar. Regionstyrelsen utses av fullmäktige.

d:r Gulli Petrini. »Landstinget tillkommer att, i den ordning denna förord­ ning stadgar, rådslå och besluta om för länet gemensamma angelägenheter, vilka avse den allmänna hushållningen, jord­ brukets och andra näringars utveckling, anstalter för kom­ Regionerna har det grundläggande ansvaret att erbjuda en god hälso- och sjukvård och tandvård. Kommunerna ansvarar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård för vissa områden. landsting där uppgifter om förtroendevaldas namn, personnummer, partitillhö-righet, nämndtillhörighet och position i nämnd efterfrågades. I augusti hade de flesta av kommunerna och landstingen inkommit med de efterfrågade uppgifterna. Den sista kommunen kom in med uppgifter … Vilka uppgifter kan landsting lämna ut vid fakturering för utomlänsvård? Frågeställning Inera är delaktig i en förstudie med målsättning att formulera en nationell tjänst för fakturering vid utomlänsvård.
Sociopath vs psychopath test
Ds 2005:007 Iakttagelser om landsting

De har även ett ansvar för lokaltrafik, frågor angående kultur och även om planeringar som rör regionen. Landstingets verksamhet finansieras av … Landstingens och regionernas främsta ansvar är att sköta hälso- och sjukvården som ska förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. En annan obligatorisk uppgift är tandvård för personer upp till 20 år. Landstingen och regionerna styrs av politiker som valts in i … Landstingen har även som obligatorisk uppgift att samarbeta med kommunen i arbetet kring kollektivtrafiken på regional och lokal nivå. Landstingen har även möjlighet att arbeta med kultur, utbildning och turism i sin region, detta arbete är dock frivilligt och upp till varje landstingsfullmäktige att avgöra hur och i vilken utsträckning arbetet ska vara. Kommunerna ansvarar för en stor del av den samhällsservice som finns där vi bor. Bland de viktigaste uppgifterna är förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg.

Landstingens uppgifter och betydelse. - GUPEA

De ekonomiska resurserna bestod av brännvinsmedel och från 1911 av skatt från bevillningen på … Normalt brukar landstingsråden ha följande uppgifter: Ha inseende över landstingets hela nämndförvaltning och följa frågor av betydelse för landstingets utveckling och ekonomiska intressen samt ta erforderliga initiativ uppgifter om vård och behandling kring enskilda patienter i fakturaunderlag. Omständigheter I förstuiden finns ett förslag till fakturaunderlag. Av detta framgår bl.a. följande uppgifter som ska framgå av ett landstings/regions fakturaunderlag.

LÄS DIN JOURNAL Läs din journal via nätet. Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilken region som du har behandlats.